Tweede Kamerverkiezingen 2023: dit zeggen de politieke partijen over het voortgezet onderwijs

13 november 2023

22 november komt steeds dichterbij; het moment om onze stem uit te brengen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Onderwijs is ook deze verkiezingen weer een belangrijk thema. Wat hebben de verschillende partijen over dit onderwerp te zeggen? Met 26 verschillende partijen en daarmee dus 26 partijprogramma’s, kan het een behoorlijke uitdaging zijn om een duidelijk beeld te krijgen van wat elk van hen voor ogen heeft. Daarom zetten we de onderwijsgerelateerde standpunten van de 10 grootste partijen op een rijtje. Zo kan jij 22 november een weloverwogen stem uitbrengen!

Je ziet een geel bord met daarop "Stemlokaal" en een pijl naar links

Onderstaande tekst is lang en waarschijnlijk ben je met name geïnteresseerd in een aantal specifieke partijen en specifieke standpunten. Gebruik daarom Control/Command+F om je weg te vinden door onderstaande tekst. De partijen die we bespreken zijn VVD, D66, GroenLinks/PvdA, PVV, CDA, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt en BBB.

Staat de partij waarin jij geïnteresseerd bent er niet tussen? Op de websites van alle partijen staan de verkiezingsprogramma’s gepresenteerd. De standpunten die je in dit artikel vindt hebben enkel te maken met het voortgezet onderwijs. Om meer te weten te komen over wat partijen van andere onderwijslagen vinden, raden we je aan de verkiezingsprogramma’s door te lezen of de websites van de partijen te bekijken.

VVD

 • Het aanpakken van het lerarentekort is een prioriteit en wordt aangepakt door het verbeteren van arbeidsvoorwaarden, het begeleiden van startende leraren, het verminderen van werkdruk en het aantrekken van nieuwe mensen naar het onderwijs.
 • Het leraarschap aantrekkelijker maken door leraren meer zeggenschap te geven op school en tijdens de lerarenopleiding, de financiële besluitvorming dichterbij de leraren te brengen, doorgroeimogelijkheden te bieden, hogere salarissen voor de beste leraren en verplichte stagevergoedingen.
 • Scholen moeten leerlingen kunnen fouilleren bij verdenking van wapenbezit. Bij het vinden van wapens moet een leerling van school gestuurd kunnen worden, zelfs als er nog geen vervangende school is gevonden.
 • Door een acceptatieplicht moeten scholen iedereen accepteren. Er mag geen identiteitsverklaring worden geëist. Artikel 23 van de Grondwet wordt gewijzigd zodat vrijheid van onderwijs niet langer leidt tot ongelijke behandeling of discriminatie in het onderwijs.
 • Bescherming van vrije waarden op scholen door strenger toezicht op burgerschapseducatie, een verbod op ondemocratisch lesmateriaal, implementatie van de Wet toezicht op informeel onderwijs, verplichte incidentenregistratie en melding van ernstige voorvallen, en instemmingsrecht van de gemeenteraad bij nieuwe schooloprichting.
 • Het verbeteren van basisvaardigheden doordat scholen minimaal twee derde van de tijd bezig moeten zijn met rekenen, taal, burgerschap en digitale vaardigheden.
 • Meer ruimte voor techniek in onderwijs met centrale examens voor wiskunde D en informatica. In plaats van CKV, mogen leerlingen ook examen doen in een nieuw vak: praktische techniek en technologie.
 • Meer autonomie voor goede scholen, strengere regels voor slechte scholen, en overheidscontrole over financiën.
 • Mobiele telefoons alleen toestaan bij les over digitale vaardigheden en leraren ondersteunen met kennis over kunstmatige intelligentie en digitale vaardigheden.
 • Meer rekening houden met werkende ouders door kinderen op school op te vangen tijdens studiedagen en zomervakanties en de introductie van één flexibel opneembare vakantieweek per jaar voor alle leerlingen.
 • Schoolniveaus krijgen andere namen in plaats van termen als “hoog” en “laag” en meer nadruk op praktische vaardigheden in de CITO-toets.

D66

 • Middelbare scholen krijgen de mogelijkheid om stages, huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining te integreren in hun programma.
 • Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de les, tenzij de leraar besluit deze educatief te gebruiken.
 • Verbetering van onderwijskwaliteit aan de hand van bewezen lesmethoden, financiële ondersteuning voor scholen met meer leerlingen met achterstanden en de aanpak van laaggeletterdheid. Ook leren kinderen over burgerschap, de Grondwet, mensenrechten en discriminatie en wordt er meer onderwijs ingevuld met digitale vaardigheden. 
 • Stimulering van brede, meerjarige brugklassen en 10-14-scholen.
 • D66 wil leerlingen flexibiliteit geven om vakken in verschillende richtingen te kiezen zodat het vak waar je het minst goed in bent, niet bepaalt welk diploma je behaalt.
 • Gelijkheid in het onderwijs door afschaffen vrijwillige ouderbijdragen en tegemoetkoming voor lage inkomens in de kosten voor schoolboeken én voor digitale apparaten. 
 • De aanpak van het lerarentekort omvat salarisverhogingen in lijn met cao-loonstijgingen, financiële incentives voor werken op scholen met achterstanden, verbetering van lerarenopleidingen, specialisaties, loopbaanontwikkeling en het wegnemen van financiële drempels, inclusief afschaffing van het collegegeld voor lerarenopleidingen.
 • Het gespecialiseerd voortgezet onderwijs valt onder het voortgezet onderwijs, en krijgt een passend staatsexamen en de mogelijkheid om het reguliere examen af te leggen.
 • Het verbeteren van de slechte staat van schoolgebouwen door financiële ondersteuning voor gemeenten. Deze nieuwe gebouwen moeten klimaatvriendelijk en multifunctioneel zijn volgens strikte eisen.
 • Scholen mogen geen leerlingen weigeren op basis van religie of andere levensbeschouwelijke grond.
 • De inspectie zet extra in op sociale veiligheid. De inspectie krijgt ook tot taak in te gaan op individuele klachten en doet aangifte indien nodig. D66 breidt de Wet sociale veiligheid op scholen uit met leraren.
 • D66 wil de zeggenschap van de schoolleider, leraren en ouders verder versterken.

GroenLinks / Partij van de Arbeid (PvdA)

 • Het oplossen van het lerarentekort door het leraarschap aantrekkelijker te maken met meer zeggenschap, betere arbeidsvoorwaarden, gelijke salarissen voor leraren op verschillende niveaus, investeringen in schoolleiderschap, stagevergoedingen van minstens €750 per maand en overgangsvergoedingen voor zij-instromers, voortdurende begeleiding voor beginnende leraren, en permanent recht op bijscholing voor alle leraren.
 • Gemeenten krijgen middelen en ruimte om passende woningen toe te wijzen aan leraren of kunnen aan hen bijvoorbeeld gratis parkeervergunningen verstrekken. GroenLinks-PvdA zorgt dat er een eerlijke en transparante plaatsingsprocedure plaatsvindt en onderzoeken de mogelijkheden om gemeenten hierin een sturende rol te geven.
 • Salarissen structureel verhogen van onderwijspersoneel op scholen met veel kwetsbare kinderen. “Deze scholen krijgen kleinere klassen en we zorgen voor extra klassenassistenten en extra middelen voor ondersteuning in de klas. Ook scholen in krimpregio’s kunnen een beroep doen op deze toelage. Op termijn willen we dat alle scholen kleinere klassen hebben.”
 • Theoretisch en praktisch onderwijs even belangrijk maken.
 • Scholen kunnen hun eigen docenten of maatschappelijke organisaties inzetten voor bijles totdat de onderwijskwaliteit verbetert en achterstanden zijn weggewerkt. Publiek gefinancierde scholen mogen niet meer samenwerken met commerciële bijlesbedrijven, en we verminderen sponsoring door commerciële partijen, waarbij commerciële bijlesinstituten ook omzetbelasting moeten betalen.
 • Extra subsidies voor brede brugklassen en streven naar een systeemverandering waarbij leerlingen pas na de derde klas van de middelbare school een definitief schooladvies krijgen
 • Om goede mensen aan te trekken zorgen we dat leraren in het voortgezet speciaal onderwijs meer salaris en bijscholingsmogelijkheden krijgen en een lagere (administratieve) werkdruk
 • Alle oude scholen moeten opgeknapt worden zodat ze veilig en duurzaam zijn. 
 • We blijven scherp letten op de prestatiedruk in zowel het primair als het voortgezet onderwijs en moedigen scholen aan om in gesprek te gaan met leerlingen over mentale gezondheid.
 • Bevorderen van verantwoorde digitalisering in scholen, met strikte richtlijnen voor toegestane software, het verbod op software die gebruikers volgt, en een focus op mediawijsheid en digitale geletterdheid in het kerncurriculum, inclusief bijscholing voor leraren.
 • Alle scholen moeten veilig zijn voor iedere leerling, ongeacht seksuele gerichtheid, genderidentiteit, geloof, huidskleur of beperking.
 • Modernisering van grondwetsartikel 23 voor onderwijsvrijheid met eisen aan democratische waarden, verbod op weigering op basis van geloof/achtergrond, en beëindiging van leerplichtontheffingen en vergoedingen op basis van geloofsovertuiging.
 • Bestrijding van segregatie door schoolbesturen en gemeenten te stimuleren met maatregelen zoals aannamebeleid, investeringen in scholen met achterstanden, afschaffen van ouderbijdragen, bevorderen van brede schoolgemeenschappen en beloningen voor effectief beleid.
 • Bevorderen van samenwerking tussen scholen door het weghalen van financiële prikkels voor concurrentie en schaalvergroting, het verlenen van bevoegdheden aan lokale overheden om samenwerking tussen schoolbesturen te vereisen en de oprichting van gezamenlijke invalpools met leraren die inspringen bij ziekte of uitval om dure inhuur via commerciële uitzendbureaus te verminderen.
 • Zorgen voor verantwoord gebruik van onderwijsgeld door het versterken van de bevoegdheden van de onderwijsinspectie om scholen te controleren en corrigeren op uitgaven.
 • Scholen kunnen rekenen op meer structurele financiering, in plaats van losse tijdelijke subsidies.

PVV

 • Kleinschalig onderwijs, waar leerlingen worden gekend en geen nummer zijn.
 • Onderwijs dat vrij is van politiek activisme: politiek neutrale leraren voor de klas en politiek neutrale leerboeken in de klas.
 • Het bijzonder onderwijs en artikel 23 van de Grondwet behouden.
 • Islamitisch onderwijs krijgt geen plek in het bestel en wordt verboden.
 • Onderwijsveroudering in plaats van onderwijsvernieuwing.
 • Taal en rekenen weer centraal.
 • Meer leraren voor de klas.
 • Geen onbevoegde leraren meer voor de klas.
 • Maximaal 20% van de onderwijsbegroting naar overhead en minimaal 80% naar de klas.

CDA

 • Het CDA wil inclusief onderwijs bevorderen door samen te werken met onderwijsinstellingen, docenten, ouders, leerlingen en studenten om onderwijs op maat voor elk kind te realiseren en de bureaucratische top-downcultuur te herzien.
 • Laaggeletterdheid en digitale geletterdheid verdienen structurele aandacht.
 • Het CDA is voorstander van een telefoonverbod in de klas, en legt de verantwoordelijkheden hiervoor in eerste instantie bij de scholen zelf.
 • Het CDA pleit voor een samenwerking tussen de nieuwe regering, scholen en gemeenten om alle schoolpleinen te vergroenen.
 • Elk kind moet toegang kunnen krijgen tot bijscholing, bij voorkeur binnen en door de school zelf.
 • Om te vroege schoolkeuze te voorkomen wil CDA in het middelbaar onderwijs meer ruimte voor gecombineerde schooladviezen en verlengde brugklassen. Gezamenlijke huisvesting van verschillende niveaus van dezelfde school in één gebouw verdient de voorkeur.
 • Om het lerarentekort te verminderen, worden beheersbare experimenten toegestaan, zoals versnelde opleiding van zij-instromers, verruiming van docentbevoegdheden, flexibele lesroosters, en betaalbare woonruimte voor leraren via lokale overheden.
 • Onderwijsteams krijgen veel meer mogelijkheden voor maatwerk in hun eigen samenstelling. Door docenten, mensen in opleiding tot docent en niet-educatieve specialisten samen te brengen, kunnen de tekorten binnen de teams gericht opgelost worden.
 • Jongere docenten worden actief begeleid na hun instroom in het team en de schoolbesturen worden ondersteund bij het helpen bij de snelle aflossing van hun studieschulden na vijf jaar dienstverband.
 • Betere termen dan hoog- en laagopgeleid, bijvoorbeeld praktisch en theoretisch opgeleid.
 • De docent moet in de eerste plaats een educatief rolmodel zijn. Er wordt gestreefd naar het verminderen van maatschappelijke eisen aan het onderwijs en de scholen, evenals het stoppen van onnodige administratie, zodat leerkrachten zich volledig kunnen richten op hun belangrijkste taak: lesgeven.

SP

 • Het lerarentekort wordt aangepakt door een hoger salaris voor docenten. De lonen worden landelijk uitbetaald. Daarbij worden over de hele linie de lonen van docenten verhoogd. Bestuurders vallen voortaan onder de onderwijs-cao en de zeggenschap van docenten in het bestuur wordt versterkt.
 • SP werkt naar klassen van maximaal 23 kinderen, te beginnen op scholen met veel kinderen uit armere gezinnen. Zo vermindert de werkdruk voor docenten, terwijl ieder kind meer aandacht kan krijgen.
 • Scholen mogen kinderen niet meer uitsluiten door een hoge ouderbijdrage.
 • Goed onderwijs mag geen dure luxe worden, daarom leggen we particulier onderwijs aan banden.
 • Passend onderwijs wordt herzien met een focus op de behoeften van kinderen, waardoor nieuwe speciale scholen en samenwerking tussen reguliere en speciale scholen mogelijk worden, met beter leerlingenvervoer en een leerrecht voor alle kinderen.
 • Meer gymlessen en sportbeoefening op school, onder leiding van vakleerkrachten.

ChristenUnie

 • De verankering van de onderwijsvrijheid in de Grondwet (artikel 23) blijft ongewijzigd.
 • De ChristenUnie is geen voorstander van nog meer deugdelijkheidseisen in de wet die de vrijheid van inrichting inperken.
 • De ChristenUnie wil de drempel voor het oprichten van scholen zo laag mogelijk houden.
 • De ChristenUnie wil dat de toeslag voor kleine scholen behouden blijft. Die is van belang om bijzondere scholen in onder meer krimpregio’s open te houden. 
 • Thuisonderwijs blijft een recht dat ouders hebben, mits zij voldoen aan wettelijke waarborgen rond kwaliteit, veiligheid en burgerschap.
 • Leerlingen in het openbaar onderwijs kunnen in schooltijd kiezen voor levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs.
 • De Rijksoverheid organiseert een brede bezinning op de toepassing van Artificiële Intelligentie (AI). In hoeverre is AI een bijdrage aan of een belemmering voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van jongeren?
 • Verlaag minimum aantal lesuren. In Nederland is de schooldag relatief lang. Niet alle lesuren zijn altijd nodig. In het licht van het lerarentekort kan worden overwogen het minimum aantal verplichte lesuren te verlagen.
 • Schaal de toetscultuur af. Een overmatige toetscultuur belemmert de ontwikkeling van brede onderwijskwaliteit en legt een grote prestatiedruk op leerlingen
 • Introduceer kerndoelen in de bovenbouw van vmbo, havo en vwo om een breder en gevarieerder onderwijsaanbod te bevorderen en de nadruk op examengericht onderwijs te verminderen.
 • Zorg voor een vloeiende overgang van basisschool naar middelbare school door het invoeren van een tweejarige brugklas in het voortgezet onderwijs en door betere afstemming tussen beide. Scholen krijgen meer vrijheid om dit te organiseren, en de wet wordt aangepast. Dit elimineert de noodzaak voor een eindtoets in het basisonderwijs.
 • Sterke schoolleiders zijn cruciaal, en er wordt een Register voor Schoolleiders in het voortgezet onderwijs opgezet, vergelijkbaar met het basisonderwijs.
 • Geef subsidie voor opleiding of deelcertificaten zodat mensen met relevante praktijkervaring na het volgen van een verkorte opleiding het onderwijs kunnen instromen als leraar.
 • Geen verplichte regionalisering van de onderwijsarbeidsmarkt. Voorstellen om de onderwijs- arbeidsmarkt te regionaliseren kennen geen verplichtend karakter. De overheid stimuleert de samenwerking tussen schoolbesturen om het lerarentekort aan te pakken, maar schoolbesturen blijven zelf verantwoordelijk voor hun personeelsbeleid.
 • Passende beloning en aanstelling. De afspraken die gemaakt zijn in de Werkagenda bij het Onderwijsakkoord (2022) over de beloning van leraren worden uitgevoerd.
 • Inzetten op verminderde werkdruk. De middelen die beschikbaar zijn om werkdruk te verminderen blijven beschikbaar. Scholen bepalen zelf waar het geld aan wordt besteed. Tevens moet de administratieve werkdruk van leraren drastisch verminderd worden.
 • Ontwikkel een integrale aanpak voor het lerarentekort, waarbij naast een goede beloning en vermindering van werkdruk, aandacht wordt besteed aan loopbaanperspectieven, regie en verantwoordelijkheid voor het onderwijs, en professionele ontwikkeling, met betrokkenheid van de onderwijssector en opleidingen, en de oprichting van een task force om de voortgang te versnellen.

Partij voor de Dieren

 • Streven naar maximaal 21 leerlingen per klas, waarbij de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft over de klassengrootte.
 • Meer klassenassistenten en ondersteunend personeel om de werkdruk van leraren te verlagen.
 • Creëren van meer tijd voor leraren door het verminderen van het aantal lesuren voor lesgeven, waardoor ze tijd hebben voor lesvoorbereiding, coaching, persoonlijke ontwikkeling en inhoudelijke verdieping.
 • Verbeterde coaching en begeleiding voor nieuwe leraren, met ervaren leerkrachten die hen ondersteunen.
 • Bevorderen van zelfstandigheid van scholen en het verminderen van fusies tot grote scholengemeenschappen.
 • Afschaffen van flexcontracten en streven naar vaste aanstellingen voor onderwijspersoneel.
 • Behoud van basisvoorzieningen in dunbevolkte gebieden, zoals scholen, culturele instellingen en zorgvoorzieningen, om toegang voor iedereen te waarborgen.
 • Verminder de nadruk op cijfers behaald op toetsen en moedig scholen aan om breder te kijken naar prestaties en de voortgang van leerlingen.
 • Stimuleer middelbare scholen om brede brugklassen aan te bieden voordat ze specifieke onderwijsrichtingen kiezen.
 • Vergroot de autonomie van leraren, leerlingen en ouders bij het vormgeven van schoolbeleid.
 • Geef leerlingen en leraren de mogelijkheid om bij te dragen aan het curriculum en hun eigen lesprogramma deels vorm te geven.
 • Schaf de urennormen af en laat scholen de hoeveelheid onderwijsuren afstemmen op exameneisen.
 • Voeg kritisch denken, digitale vaardigheden en mediawijsheid toe aan kerndoelen en eindtermen.
 • Bevorder zowel lichamelijke als geestelijke ontwikkeling in het onderwijs.
 • Bied ruime mogelijkheden voor praktische en culturele vaardigheden, waaronder handarbeid, sport, cultuurlessen en schooltuinen, met extra financiering.
 • Bevorder kindgericht onderwijs en persoonlijke ontwikkeling boven het volgen van een vast tempo.
 • Reguleer bijlessen via scholen, maak ze toegankelijk voor alle middelbare scholieren, en bied gratis bijles aan jongeren van ouders met lage inkomens.
 • Investeer in toegankelijkheid van scholen voor mensen met beperkingen.
 • Verbeter kern- en einddoelen voor seksuele voorlichting en inclusiviteit in het lesmateriaal en in docentenopleidingen. Onderwijsinitiatieven die LHBTIQA+-vriendelijkheid bevorderen worden gesteund, met de Onderwijsinspectie als handhaver.
 • Tegenstrijdige intentieverklaringen die discriminatie bevorderen, met name inzake homoseksualiteit en genderdiversiteit, zijn onaanvaardbaar, en Artikel 23 van de Grondwet wordt gewijzigd om dit te verduidelijken.
 • Onderwijssegregatie wordt bestreden, met extra aandacht voor koloniale geschiedenis, arbeidsmigratie naar Nederland, inclusiviteit en kansengelijkheid.
 • Leermethoden moeten een representatieve weerspiegeling van de samenleving bevatten, met speciale aandacht voor diversiteit, inclusie en koloniale geschiedenis. Hierover worden afspraken gemaakt met uitgeverijen.
 • Onderwijs krijgt toegang tot kennis- en lespakketten over duurzaamheid, klimaat, voedsel, natuur- en milieueducatie en dierenwelzijn, inclusief lerarenopleidingen.
 • Groene schoolpleinen worden bevorderd en buitenlessen gestimuleerd.

Volt

 • Verbeter de kwaliteit van primair en middelbaar onderwijs met kleinere klassen, meer onderwijsondersteuning en hoogwaardige lerarenopleidingen.
 • Voer gratis gezonde schoolmaaltijden in, naar Zweeds voorbeeld, als onderdeel van het onderwijsprogramma om gezond eten te bevorderen en ongelijkheid aan te pakken.
 • Verhoog de maatschappelijke status van leraren door het opleidingsniveau te verhogen en het salaris te verhogen.
 • Bied gratis digitale leermiddelen aan in het onderwijs om toegang te garanderen, digitale veiligheid te waarborgen, en de digitale geletterdheid te verbeteren.
 • Schaf privéscholen af om gelijke kansen te bevorderen.
 • Benadruk digitale geletterdheid als basisvaardigheid en voeg programmeren toe aan het curriculum van het voortgezet onderwijs.
 • Stop met het financieren van religieus onderwijs om een open samenleving te bevorderen, met benodigde wijzigingen in Grondwet artikel 23.
 • Integreer media- en inclusieve geschiedenislessen, racisme- en discriminatielessen, en lessen over seksuele en genderdiversiteit in basis- en middelbare scholen.
 • Verminder onnodige administratieve lasten in het onderwijs en vertrouw leraren.
 • Stimuleer het gebruik van hybride-leraren om praktijk en theorie te combineren.
 • Stel het selectiemoment uit in het funderend onderwijs door te focussen op brede brugklassen.
 • Onderzoek de mogelijkheid van verplicht taalonderwijs in grensregio’s voor culturele en economische uitwisselingen over de grens.
 • Investeer in gezonde en klimaatneutrale onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs.
 • Europees burgerschap wordt in het burgerschapsonderwijs centraal gesteld. Zo bevorderen we van jongs af aan een Europese identiteit en Europese waarden als vrijheid, gelijkheid, democratie, rechtsstaat en mensenrechten.

BBB

 • Thuis nabij onderwijs wordt de norm. Het openhouden van scholen in de regio krijgt prioriteit.
 • We vinden het belangrijk dat jongeren beschikken over goede leesvaardigheid en voldoende kennis van de eigen taal en cultuur. Daarom moet er zowel op de basis- als middelbare school meer aandacht komen voor deze basisvaardigheden.
 • Meer voorlichting en positieve aandacht voor de praktische sector binnen het onderwijs. Daarom komen er meer techniek/praktijklessen op de basis- en middelbare school.
 • Gebruik termen “theoretisch opgeleiden” en “praktisch opgeleiden” in plaats van “hoogopgeleiden” en “laagopgeleiden.”
 • Implementeer voorlichting over de digitale samenleving op alle onderwijsniveaus, inclusief het basisonderwijs, voor zowel docenten als leerlingen, met overheidsinformatie over onderwerpen zoals AI en social media.
 • Het aanleren van digitale geletterdheid in het onderwijs is essentieel om ervoor te zorgen dat alle leerlingen de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om effectief en zelfverzekerd te kunnen navigeren in een steeds veranderende technologische samenleving.
 • Verminder de administratieve last voor leraren.
 • Verbeter passend onderwijs voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, met extra investeringen indien nodig, met de flexibiliteit om te kiezen tussen speciaal ingerichte scholen en reguliere scholen.
 • Prioriteit geven aan basisvaardigheden in rekenen, schrijven en lezen, en bovendien praktische vaardigheden integreren in de eindtermen van het eerste jaar op de middelbare school. Deze praktische vaardigheden zijn gericht op alledaagse privé levensvaardigheden, zoals huishoudelijke taken, financieel beheer en zelfzorg. Hiermee willen we ervoor zorgen dat leerlingen naast de basisvaardigheden ook essentiële praktische kennis verwerven voor hun dagelijks leven.

Een hele lap tekst! Toch hopen we je aan de hand van deze punten te hebben geholpen met je verdieping in je stemkeuze. Om je verder te verdiepen in de verschillende standpunten van alle partijen is het raadzaam de verkiezingsprogramma’s te lezen en de Stemwijzer te doen.

Ook zijn er Instagram-accounts zoals CheckJeStem en Partijprogrammasinposts die overzicht kunnen geven over de standpunten en het stemgedrag van de verschillende partijen. Zo kun je een goede overweging maken welke partij jouw stem verdient!

✍️ Geschreven door Britt

School24 inzetten bij jou op school?

Wil je een demonstratie van de leeromgeving, licenties aanvragen of heb je andere vragen? Neem voor meer informatie over School24 contact met ons op. We helpen je graag verder!

+31 6 30 64 52 91

info@onlineslagen.nl