Dit zegt het coalitieakkoord over het onderwijs

21 mei 2024

Bijna een half jaar na de verkiezingen presenteerden de vier coalitiepartijen PVV, NSC, VVD en BBB afgelopen 16 mei hun ‘hoofdlijnenakkoord’. Dit akkoord geeft in grote lijnen weer wat de partijen de komende vier jaar willen realiseren. In het hoofdlijnenakkoord, met de titel ‘Hoop, lef en trots’, staan ook doelen met betrekking tot het onderwijs. Deze onderwijsdoelen zijn voor jou als docent natuurlijk interessant. We zetten de belangrijkste onderwijsgerelateerde punten uit het coalitieakkoord op een rij.

Je ziet twee armen die elkaar de hand schudden, van mensen in pak.

Verbeteren basisniveau

Het nieuwe kabinet wil het basisniveau van alle leerlingen op orde brengen door een zogenaamd Herstelplan Kwaliteit Onderwijs. De volgende elementen zijn terug te vinden in dit herstelplan: 

 • Stoppen met een wildgroei aan subsidies, door deze om te zetten in een stabiele en vaste geldstroom aan subsidies.
 • Er wordt een norm vastgesteld voor de hoeveelheid onderwijsgeld dat gaat naar het primaire proces en er komt een maximumnorm voor overhead (de indirecte kosten voor bijvoorbeeld administratie, gebouwenbeheer, ondersteunend personeel etc.).
 • Schoolleiders en leraren krijgen meer te zeggen over hoe het geld moet worden besteed.
 • De huidige herziening van het curriculum wordt voortgezet, waarbij de kerndoelen aanzienlijk worden verminderd en er meer focus wordt aangebracht.
 • De basisvaardigheden, lezen, schrijven en rekenen, krijgen absolute prioriteit.
 • Leerdoelen over seksuele voorlichting moeten neutraal zijn en beter passen bij de leeftijd van de leerlingen, vooral in het basisonderwijs.

Doelen om het lerarentekort op te lossen

 • het stimuleren van zij-instroom in het onderwijs
 • het bevorderen van voltijds werken
 • meer mannen aantrekken om les te geven in het onderwijs, door de Pabo aantrekkelijker te maken voor mannen, aan de hand van de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende specialisaties gericht op het jonge kind en het oudere kind
 • meer zeggenschap voor de leerkracht
 • regeldruk en administratielast fors verlagen

Onderwijsmethodes

 • Onderwijsmethodes moeten bewezen effectief en verder politiek neutraal zijn.
 • De toetsmethodes moeten beter.

De verschillende soorten onderwijs

 • aandacht voor passend en speciaal onderwijs

Bereikbaarheid

 • Om ervoor te zorgen dat alle kinderen, zowel in de stad als op het platteland, toegang hebben tot onderwijs binnen een redelijke reisafstand, moeten de financiële middelen binnen de onderwijsbegroting worden herverdeeld.

Praktisch onderwijs

 • Zowel praktisch als theoretisch onderwijs is in het basisonderwijs belangrijk. In het mbo wordt extra nadruk gelegd op het voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt.

Hoger onderwijs

 • Een deel van de financiering van het hoger onderwijs wordt veranderd naar een systeem genaamd capaciteitsbekostiging, met als doel het behouden van opleidingen met een krimpend studentenaantal. 
 • Hoger onderwijsinstellingen moeten meer nadruk gaan leggen op het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid als een belangrijk onderdeel van hun taken.
 • De ‘verengelsing’ wordt teruggedrongen, met strategische uitzonderingen voor opleidingen voor tekortberoepen.

Voor studenten

 • Het bindend studieadvies wordt niet versoepeld en selectie aan de poort blijft onverminderd mogelijk.
 • De studiebeurs wordt behouden en studenten die hebben gestudeerd onder het sociaal leenstelsel krijgen een extra eenmalige tegemoetkoming.

Grondrecht en grondwet

 • Het grondrecht van de vrijheid van onderwijs zal worden beschermd.
 • Anti-democratische en anti-rechtsstatelijke opvattingen mogen niet worden overgedragen door leraren of in lesmateriaal.
 • De Inspectie van het Onderwijs zal toezicht houden op de wettelijke burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs en het mbo.
 • De burgerschapsopdracht wordt strenger om radicalisering te voorkomen.
 • Bestuurders worden sneller ontslagen als de burgersopdracht niet wordt uitgevoerd.
 • Artikel 23 van de Grondwet blijft ongewijzigd, maar binnen de juridische kaders ervan worden stappen genomen om anti-democratisch en anti-rechtsstatelijk onderwijs te beperken.
 • Het toezicht op zowel informeel als formeel onderwijs wordt vastgelegd in de wet, zodat er actie wordt ondernomen bij signalen van haat en/of geweld.

Hoofdlijnenakkoord

Omdat er sprake is van een hoofdlijnenakkoord zijn alle doelstellingen in abstracte termen beschreven. De manieren waarop het kabinet van plan is haar doelen te realiseren, moeten de komende tijd nog concreet worden gemaakt. Voor gedetailleerde analyses en commentaar op het hoofdlijnenakkoord verwijs ik je graag door naar de persberichten van onder andere de VO-raad en de Algemene Onderwijsbond. Het doel van dit blog was de punten uit het regeerakkoord op een neutrale manier presenteren, zonder daar een analyse van te geven of een waardeoordeel aan te hangen. Hopelijk biedt het je inzicht en helpt het je om zelf een mening en mogelijk commentaar te vormen op de beoogde plannen van het nieuwe kabinet.

✍️ Geschreven door Britt

School24 inzetten bij jou op school?

Wil je een demonstratie van de leeromgeving, licenties aanvragen of heb je andere vragen? Neem voor meer informatie over School24 contact met ons op. We helpen je graag verder!

+31 6 30 64 52 91

info@onlineslagen.nl